Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Universitatea Agora Oradea

ISTORIC- UNIVERSITATEA AGORA

 

La 27 mai 1999, a luat fiinţă la Oradea, Fundaţia Agora, ca organizaţie non-profit, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter umanitar, cu scop nepatrimonial, care este înscrisă în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor, devenind astfel persoană juridică de drept privat.

Prin decizia din 17 martie 2000 a adunării generale a fondatorilor se decide înfiinţarea, în

cadrul fundaţiei a unei universităţi particulare și se stabilește calendarul activităţilor care trebuie desfășurate în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare provizorie a instituţiei și a primelor specializări.

Prin decizia din 20 decembrie 2010 a Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în

Învăţământul Superior s-a propus acreditarea instituţională cu calificativul „încredere” a Fundaţiei Agora – Universitatea Agora din Oradea, propunere transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului din România. Propunerea a fost transmisă, sub formă de proiect de lege, Parlamentului României.

După aprobarea în cele două camere ale Parlamentului și promulgarea de către Președintele

României, la 3 aprilie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222, partea I-a, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile propriul statut, Consiliul de

Administrație al Fundației Agora (CA-FA): a decis înfiinţarea Consiliului de Administrație al

Universității Agora din municipiul Oradea (CA-UAO) care, în colaborare cu senatul universitar asigură conducerea decizională a universităţii; a numit membrii CA-UAO şi a atribuit pe termen nelimitat calitatea de președinte al CA-UAO, precum și cea de ordonator de credite al universității președintelui Fundaţiei Agora. A decis, totodată ca ordonatorul de credite să avizeze orice hotărîre sau decizie emisă de senat sau rector, care implică sustenabilitate financiară imediată sau viitoare.

Universitatea Agora din municipiul Oradea aderă la idealurile și principiile înscrise în Magna

Charta Universitatum, adoptată la Bologna în 1988 și acţionează pentru transpunerea în spaţiul învăţământului superior și al cercetării știinţifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul a ceea ce este denumit „Procesul Bologna”.

Prestigiul naţional și internaţional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul

Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenţilor săi, cât și prin relaţiile de colaborare cu instituţii similare din ţară, din Europa și din Statele Unite ale Americii.

 

 

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UNIVERSITĂȚII AGORA

 

 Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care

i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

 Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în domeniul ştiinţelor sociale,

Universitatea Agora îşi asumă misiunea să transmită studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de educație şi cercetare ştiințifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Pentru realizarea misiunii sale, universitatea şi-a stabilit următoarele obiective:

(1) Fiind o universitate centrată pe educaţie, cu o educaţie centrată pe student, își propune:

a) practicarea unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele de studii universitare şi

programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate

formele de învăţământ;

b) identificarea clară a obiectivelor programelor de studii universitare şi postuniversitare, precum şi evaluarea corectă a costurilor în raport cu beneficiile;

c) crearea unei culturi academice „Agora”, bazată pe democraţie, transdisciplinaritate, deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunităţii de ridicare a nivelului de cultură și civilizaţie a poporului român;

d) furnizarea către comunitate a unor specialiști cu înaltă ţinută profesională, morală și civică;

recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi regional.

(2) Optimizarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, prin:

a) stabilirea unei strategii de cercetare știinţifică fundamentală și aplicativă în domeniile economic, juridic și social, desfășurată în colaborare cu alte universităţi și institute de cercetare din ţară și

din străinătate, orientată spre susţinerea dezvoltării economice, sociale și culturale;

b) diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii, workshop-uri exploratorii, conferinţe şi constituirea de reţele de cercetare cu participanţi interni şi externi.

(3) Consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul extern, atât cel ştiinţific, cât şi economic şi

social prin:

a) consolidarea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile, care să

valorifice punctele tari acumulate, să fructifice oportunităţile şi să vegheze mereu la

managementul eficient al riscurilor;

b) crearea unei culturi a calităţii cu tendinţa către excelenţă în educaţie şi eficienţă în cercetaredezvoltare, evaluarea şi monitorizarea informatizată a calităţii şi luarea la timp a măsurilor care pot duce la optimizarea acesteia.

 

RELAŢIILE INTERUNIVERSITARE

 

Universitatea Agora se integrează în circuitul mondial de valori ştiinţifice, culturale şi

educaţionale. Ea promovează parteneriatul şi relaţiile de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, bazate pe principiile libertăţii academice, egalităţii şi reciprocităţii.

Universitatea încheie acorduri de colaborare inter-universitară care vizează:

(1) cunoaşterea experienţei organizaţionale didactice şi de cercetare din alte universităţi, în vederea

integrării lor în activitatea proprie;

(2) apropierea treptată a planurilor de învăţământ şi a conţinutului de bază al disciplinelor prin

aplicarea sistemului de credite transferabile, prin consultări colegiale în cadrul asociaţiilor

profesional-ştiinţifice la care aderă;

(3) implicarea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi studenţilor în proiecte şi programe

transeuropene de formare, cercetare, consultanţă, cu finanţare autohtonă şi/sau străină, pentru

ameliorarea performanţelor în procesul instructiv-educativ, precum şi pentru integrarea în

comunitatea universitară internaţională;

(4) promovarea şi susţinerea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice prin schimburi paritare, prin

proiecte şi programe inter-universitare, precum şi prin dezvoltarea relaţiilor de cooperare în

sistemul „visiting-profesor”;

(5) promovarea schimbului de publicaţii ştiinţifice şi manuale universitare cu instituţiile partenere.

Universitatea invită specialişti şi cadre universitare din alte universităţi din ţară şi de

peste hotare la manifestările sale ştiinţifice şi participă la întruniri universitare asemănătoare,

răspunzând invitaţiilor făcute în acest sens.

Bursele de studii, specializare şi perfecţionare în străinătate ale personalului didactic

şi studenţilor se atribuie prin concurs organizat de universitate, pe baza criteriilor specifice stabilite prin reglementările interne.

Universitatea editează broşuri şi pliante în limbi străine, pentru a se prezenta în

relaţiile cu partenerii în programele de cooperare inter-universitară.

 

STRUCTURA CONDUCERII UNIVERSITĂȚII AGORA

Universitatea Agora are următoarele structuri de conducere colectivă:

Consiliul de Administraţie al Universităţii (CA-UAO), Senatul Universitar, Consiliul Facultății şi Consiliul Departamentului.

 

Funcțiile de conducere în Universitatea Agora sunt:

  • Preşedinte al Senatului Universităţii Agora
  • Preşedinte al Consiliului de Administraţie
  • Rector al Universităţii Agora
  • Decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice
  • Director al  Departamentului de Ştiinţe Sociale

 

 

Universitatea Agora organizează studii universitare de licenţă la 4 programe (specializări) acreditate/ autorizate:

  1. Drept (4 ani, IF, 100 locuri, acreditare, diplomă de licenţiat în drept

  2. Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani, IF, 100 locuri, acreditare, diplomă de licenţiat în ştiinţe economice)

  3. Management (3 ani, IF, 100 locuri, acreditare, diplomă de licenţiat în ştiinţe economice)

  4. Poliţie locală  (3 ani, IF, 100 locuri, autorizare, diplomă de licenţiat în ştiinţe administrative)

In ceea ce privesc programele de master Universitatea Agora are următoarele programe :

Nr. crt.

Domeniu

Program de studiu

de master

Nr. credite-

Forma- Acreditare

Nr. total locuri

Confirmarea acreditării și a nr. de locuri

1

Management

Managementul resurselor umane – 2 ani

120 –IF - A

50

H.G. nr.582/2014

2

Drept

Științe penale și criminalistică – 1 an

60 –IF - A

50

In ceea ce privesc programele postuniversitare Universitatea Agora are următoarele programe :

  • Instituţii de dreptul muncii
  • Instituţii de drept privat
  • Ştiinţe penale şi criminalistică
  • Managementul resurselor umane
  • Audit financiar contabil